Beneficis per a l’empresa

Bonificacions

Quotes Seguretat
Social bonificades

119€

AL MES

Una quantia fixa de 119€ al mes per totes les empreses, independentment del nombre de treballadors.

Bonificació si passa
a contracte indefinit

128

AL MES

durant tres anys
(147€ mensual si es contracta a una dona).

Bonificació dels costos de tutorització

1.5

HORA/ALUMNE

2€ en empreses de menys de 5 treballadors
Màxim de bonificació: 40 hores al mes.

Personal jove

  • Es contracta a una persona jove que aporta creativitat i una visió diferent a l’empresa.
  • El contracte és de formació en alternança en categoria professional equivalent a la seva activitat.
  • Es fa un seguiment per part del tutor de l’empresa i del centre formatiu, que supervisen el treball i evolució de l’alumne.
  • El salari serà proporcional a les hores treballades.
  • L’alumne també pot aportar l’empresa, previ acord entre les dues parts, es coneix com a Proposta de d’idoneïtat.
i_carpeta_g

DESCARREGUI EL FULLETÓ INFORMATIU

Informació per a empreses

Cambra de Comerç de Mallorca

Teléfon
971 71 01 88

Extensions
2228, 2582 o 2522

Cambra de Comerç de Menorca

Teléfon
971 71 01 88

Correu electrònic
gestion@camaramenorca.com 

Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera

Teléfon
971 30 14 92